Obchodní podmínky

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej služeb (seznamovací lety, profesní zkoušky, kurzy) Prodávajícího, kterým je společnost

BLUE SKY AVIATION s.r.o.
Huppnerova 1169/1, 161 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 217178
Web: www.blueskyaviation.cz
IČ: 02238276

Kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího nebo osobně v provozovně prodávajícího na adrese: Letiště Kladno, Velká Dobrá 580, 273 61.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Nákup služeb probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. 2 Podmínek. Tyto Podmínky jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího  www.blueskyaviation.cz. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Kupující objednává službu přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Po předchozí domluvě lze službu  objednat i mailem, mimo objednávkový systém.

2.2. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených služeb včetně detailního uvedení jeho obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Prodávající není povinnen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. občanského zákoníku se nepoužije.

2.3. Pro objednání služby přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní informace o objednávaném kurzu (výběrem dané položky ve formuláři a případně uvedením počtu), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolí způsob úhrady. 

2.4. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním závazné objednávky Kupujícím prostřednictvím objednávkových formulářů na výše uvedené webové stránce. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

2.6. Kupní smlouva i Podmínky se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka Kupujícího, její přijetí ze strany Prodávajícího a tyto Podmínky. Smlouvu Prodávající archivuje v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám.

2.7. U služeb (např. profesní zkoušky a kurzy), kde je Prodávající, na základě certifikátu pověřené organizace, povinnen ověřit Kupujícího totožnost a požadovanou kvalifikaci, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu:

 • svůj průkaz totožnosti s fotkou
 • průkaz způsobilosti pilota letounů (je-li vyžadován)
 • další dokumenty nutné k prokázání splnění vstupních požadavků k provádění daného typu kurzu či zkoušky stanovených nařízením EU 1178/2012 a schválenými příručkami pro výcvik v letecké škole

2.8. U služeb -kurzů podléhajících schválení Úřadem pro civilní letectví a nařízením EU 1178/2012 je Kupující povinen dodržovat harmonogram studia jednotlivých kurzů a plnit v předepsaném čase termíny postupových testů a závěrečného testu pro daný kurz(y).  Dále je Kupující povinen dodržet maximální stanovenou délku kurzu obvykle 18 měsíců. Maximální délka kurzu je uvedena na webu v informacích k danému kurzu a nemůže být v žádném případě prodloužena.

2.9. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky, kterými jsou zejména kvalitní internetové připojení a odpovídající technické vybavení, tablet (iPad) nebo PC, s aktualizovaným softwarem pro přístup k internetu. V případě nesplnění technických požadavků může být omezena funkcionalita.

2.10. Jakékoliv porušení nebo nedodržení podmínek stanovené v článku 2. bodu 7,8 těchto Podmínek a kupní smlouvy, bude to považováno za podstatné porušení kupní smlouvy a Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez náhrady.

 

 1. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. CENA SLUŽBY: Cena jednotlivých služeb je uvedena na webovém rozhraní Prodejce. Cena služby je uvedena včetně DPH. K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky je již konečnou cenou. Při prodeji kurzu na splátky je celková cena navýšena oproti platbě jednorázové. Výše jednotlivých splátek a celkové navýšení oproti jednorázové platbě si domluví Kupující s Prodávajícím individuelně.

3.2. V ceně služby pokud není stanoveno jinak, nejsou zahrnuty výukové materiály a jakékoliv online přístupy do výukových testovacích portálů vyjma těch, které jsou obsahem výukové aplikace eLearningu Prodávajícího. 

3.3. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u služby v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak Prodávající není povinnen za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi Kupujícím a Prodávajícím k jiné výslovné dohodě.

3.4. Není-li mezi Kupujícím a Prodávajícím výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinnen službu dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Pro případ splátkového prodeje jsou podmínky uvedeny v odst. 3.8. tohoto článku. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt ve vlastnictví Prodávajícího.

3.5. Prodávající Kupujícímu vystaví v souvislosti s platbami prováděnými na základě smlouvy daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby.

3.6. ZPŮSOB PLATBY: Cenu produktu/služby může kupující uhradit následujícími způsoby:
– bezhotovostně způsobem zvoleným v prodejním formuláři
– v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Letiště Kladno, Velká Dobrá 580, 27361

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti STRIPE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti STRIPE.
Využít můžete těchto možností plateb:

 • online platební kartou
 • rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 • Google Pay, Apple Pay, PayPal

3.7. SPLATNOST KUPNÍ CENY: Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek Kupujícího uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.8. PRODEJ NA SPLÁTKY: Kupní cenu u vybraných služeb je možné uhradit ve 3 splátkách, celková kupní cena je pak navýšena oproti situaci, kdy je kupní cena hrazena jednorázově. Konkrétní částky a doba splatnosti bude stanovena samostatnou dohodou mezi Kupujícím a Prodávajícím. Služba je dodána po uhrazení první splátky. V případě, že by některá z dalších splátek nebyla uhrazena ani do 7 dnů po její splatnosti, je Prodávající oprávněn po předchozím upozornění odeslaném na uvedenou elektronickou adresu Kupujícího, znepřístupnit Kupujícímu další přístup ke službě až do okamžiku, kdy bude dlužná splátka uhrazena.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích kurzů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany Prodejce na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. Přístupové údaje poskytne Prodávající Kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, není-li sjednán nákup služby na splátky dle článku 3 bod 8 těchto Podmínek, a to do tří dnů od zaplacení, nejpozději však před datem stanoveným jako datum zahájení kurzu uvedeného v prodejním formuláři kurzu. Online vzdělávací kurzy probíhají z 85% samostudiem s využitím výukové aplikace eLearningu Prodávajícího. Minimálně 15% studia je formou konzultací s instruktorem. Konzultace se konají živě online v předem stanovený den a čas, přístup na konzultace má Kupující prostřednictvím odkazu do virtuální učebny Prodávajícího, přímý odkaz na připojení obdrží Kupující emailem. ELearning pro samostudium obsahuje časový harmonogram kurzu, veškeré studiní materiály, pracovní sešity a testy progresu včetně závěrečného testu.  Do eLearningu se přihlásíte na webovém rozhraní s pomocí zaslaných přístupových údajů. Podmínkou pro splnění kurzu a vzniku nároku na vystavení potvrzení o absolvování kurzu je splnění všech předepsaných podmínek kurzu tj. všech progres testů a finálního testu v eLearningu a předepsaných konzultací s instruktorem v předepsaném rozsahu a čase a v maximální době stanovené pro splnění kurzu viz článek 2 bod 8 těchto Podmínek.

4.2. U profesních zkoušek probíhajících online se dodáním rozumí poskytnutí zakoupené služby ve stanovený datum a čas ve virtuální učebně Prodávajícího. Profesní zkoušky probíhají vždy živě. Digitální obsah, jako jsou texty v PDF jsou, bez živé aktivní účasti Kupujícího při zkoušce, bez hodnoty. 

4.3. U produktů probíhajících prezenčně v provozovně Prodejce se  dodáním rozumí poskytnutí zakoupené služby v provozovně.

4.4. Přístupové údaje pro online služby poskytne Prodávající Kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li sjednán nákup služby na splátky dle článku 3 bod 8 těchto Podmínek.

4.5. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4.6. Po dodání produktu je Kupující povinen si co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu a zjistít případné nedostatky nebo vady. Při zjištění nedostatků nebo vad je Kupující povinnen kontatkovat Prodávajícího, aby mohl provést nápravu. 

4.7. Digitální obsah zpřístupňuje Prodávající na základě přístupových údajů pouze  Kupujícímu, zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měl Kupující/uživatel k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu v eLearningu je nutné se přihlásit do uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah lze přehrát s pomocí internetového prohlížeče podporující audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, aby byl Kupující/uživatel připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware umožňoval zvukový a video výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu Kupujícího. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které Prodávající prodává (online kurzy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího:

6.1. Pokud je předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito Podmínkmi udělujete výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l občanský zákoník).

6.2. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ např. nákup profesní zkoušky, kdy od smlouvy nelze odstoupit, má Kupující, je-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na elearning@blueskyaviation.cz. Odstoupení nemusí Kupující nijak odůvodňovat.

6.3. Kupující může od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a Podmínkami, zejména v případě vadného plnění viz článek 7 těchto Podmínek.

6.4. V případě odstoupení Kupujícího od smlouvy na online vzdělávací produkt, je Prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení Kupujícímu deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.5. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

6.6.  Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 7 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany Kupujícího;
 • jakékoliv porušení nebo nedodržení podmínek stanovené v článku 2. bodu 7,8,9 těchto Podmínek.

6.7. V případě ukončení této smlouvy dle článku 6.6. těchto Podmínek  nevrací Prodávající Kupujícímu žádné finanční prostředky ani jakoukoliv část, kterou Kupující  uhradil na základě této smlouvy s výjimkou, jak je uvedeno v bodě 6.8. níže.

6.8. V případě, že Prodávající odstoupí od kupní smlouvy, jelikož není schopný dodržet závazky plynoucí z kupní smlouvy, zavazuje se Kupujícímu vrátit v plné výši finanční prostředky za zakoupenou službu.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že služba při převzetí nemá vady. V případě, že služba při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje Kupující bez zbytečného odkladu u Prodávajícího, nejpozději však do jednoho měsíce od převzetí služby.

7.4. Pro reklamaci Kupující kontaktujte Prodávajícího emailem na adrese elearning@blueskyaviation.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace bude Kupující informován emailem.

7.5. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7.6. Prodávající neodpovídá za závady, které mohou Kupujícímu vzniknout díky pomalému internetovému připojení Kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. Online vzdělávací produkty obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch Kupujícího při jejich aplikaci v praxi nebo při zkoušce.

7.7. Pokud Kupujícímu nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, žádáme Kupujícího, aby si zkontroloval nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenalezne, může uplatnit reklamaci dle odstavce výše článek 7.4.

 

 1. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože nám záleží na spokojenosti Kupujících s našimi produkty, poskytujeme Kupujícímu u vybraných produktů možnost do 21 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na uvedenou emailovou adresu (v případě kurzů, které máte hned k dispozici) nebo do 21 dnů od začátku oznámeného kurzu (v případě kurzů s odloženým začátkem), odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený produkt či program není pro vás vhodný, za předpokladu, že Kupující současně splnil dle harmonogramu předepsaná cvičení a testy zadané v kurzu proběhlých před odstoupením od kupní smlouvy. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách produktu. 

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašle Kupující elektronickou formou na elearning@blueskyaviation.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje, s důvodem nespokojenosti, s přiloženou kopií faktury/daňového dokladu a číslem vašeho bankovního účtu, na které chce vrátit peníze.

8.3. Pokud Kupující splní podmínky garance viz bod 8.1. a 8.2., vrátí mu Prodávající kurzovné do 30 dnů od uplatnění garance spokojenosti. Peníze budou Kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci vašeho přístupu k produktu.

 

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Všechny poskytované produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které jsou Prodávajícím zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení.  Úspěch či neúspěch při jejich použití v praxi je čistě ve zodpovědnosti Kupujícího.

9.2. Vstupem do online kurzu je Kupující srozuměn, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v jeho rukách a Prodávající ani autoři online kurzů za ně nenesou žádnou zodpovědnost. Prodávající a autoři online kurzů také nejsou zodpovědní za rozhodnutí Kupujícího, ani za akce Kupujícího založené na informacích a doporučeních v online kurzech.

9.3. Prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch Kupujícího při profesních zkouškách.

9.4. Po celou dobu trvání  online kurzů je Kupující plně svéprávný a plně zodpovědný za jeho jednání, chování a jeho rozhodování. Jeho úspěch a rozvoj závisí nejen na znalostech získaných v online kurzech, ale také na faktorech, které Prodávající a autoři kurzů nemůžou ovlivnit, jako jsou např.  Kupujícího dovednosti, možnosti, fyzické schopnosti a omezení, zdravotní stav apod.

9.5. Prodávající ani autoři online kurzů nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli fyzickou, psychickou, materiální, finanční škodu či jinou újmu způsobenou využitím informací v online kurzech.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

10.2. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

10.3. Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Kupujícím vyřizuje Prodávající. Stížnosti může spotřebitel uplatnit na adrese elearning@blueskyaviation.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

10.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných služeb upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

10.6. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů Spotřebitele jsou popsané v samostatném dokumentu.

10.7. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. ledna 2024.

10.8. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.